100 jaar De Kriich deel 2

25 augustus 2019 bestaat muziekvereniging “De Kriich” 100 jaar.

Een jubileumcommissie is inmiddels al druk aan de slag is met het voorbereiden van de festiviteiten, die gespreid over het jaar worden gehouden. Hoogtepunt wordt een reünie met  een gezamenlijk concert van leden en oud-leden op 12 oktober.

Het in 1894 opgerichte fanfarekorps  “De Kriich” was tengevolge van de mobilisatie in de eerste wereldoorlog ter ziele gegaan. Er was wel eens door enige leden opgetreden bij plaatse­lijke festivi­teiten, maar van een geregeld verenigings­leven was geen sprake meer.

Op 25 augustus 1919 werd de vereniging opnieuw opgericht door Anne Faber, Jelmer Hiemstra, Harmen Jans Kooistra, Sipke de Boer en Jelle Sytema.

Omdat op de meeste oude instrumenten niet meer fatsoenlijk muziek was te maken werd een actie met renteloze aandelen gehouden voor nieuwe instrumenten.

Er kwam een reglement en men werd lid van de “De Friese bond van Harmonie en Fanfare- corpsen”. Muzikaal wilde men hogerop, zodat ieder jaar een concours werd bezocht.

Dat viel niet mee, want pas in 1925 haalde men een 1e prijs in de laagste 4e afdeling.

Dirigent Gerrit de Groot, die maar beperkt tijd had, hield er vervolgens mee op.

Nieuwe dirigent werd Piet de Ruiter uit Leeuwarden, die stelde dat er een nieuwe bezet­ting moest komen. Nadat een damescomité een grote bazar had gehouden, konden de nieuwe instrumenten met lage stemming worden gekocht.

Op concoursen ging het prima met 1e prijzen, zodat men in 1929 al speelde in de 1e afdeling.

Ondertussen waren ook de eerste saxofoons gekocht met dank aan de “Kermes­se ‘d Eté”.

De successen op concoursen bleven daarna aanhouden. Bij het 20 jarig bestaan van de vereniging kwam  men uit in de afdeling Uitmuntendheid . Naast het muzikale peil was het ledental in die tijd geklommen van 17 naar bijna 30 muzikanten.

In Oostwoud (Noord-Holland) werd in 1936 zeer goed gepresteerd bij een marswedstrijd, een concours en een erewedstrijd over het gehele concours. De drie grote lauwerkransen kregen een mooi plekje op het nieuwe vaandel dat de vereniging eind dat jaar werd aangeboden.

Achterste rij:   Gab de Vries,Bonne Lantinga,Pieter Talsma,Klaas Sixma,Johannes P. de Boer,en Jan P. de Boer.

Staande rij:     Jelle Sixma, Wietse Hiemstra, Albert v.d.Meulen,Sybren Terpstra,Jan H. Kooistra, Johannes de Jong, Wytse Spykstra, Lolke Spykstra, Graddus Faber en Pier Boorsma.

Zittende rij:      Jan Terpstra, Jappy Sytema, Eeltsje Sixma, Piet de Ruiter (dir), Anne Faber, Sikke Kooistra en Bouwe de Vries.

Voorste rij:      Wiepkje de Jong,Ybel Kooistra,Jikke v.d.Heide,Tine Faber en Tryntsje Heidstra.
(Tekst: Nerus Goinga, eerder verschenen in De Havensbank feb 2019)