100 jaar De Kriich deel 4

25 augustus 2019 bestaat muziekvereniging “De Kriich” 100 jaar.

Een jubileumcommissie is inmiddels al druk aan de slag is met het voorbereiden van de festiviteiten, die gespreid over het jaar worden gehouden. Hoogtepunt wordt een reünie met  een gezamenlijk concert van leden en oud-leden op 12 oktober.

Na de oorlog begin jaren vijftig schoten de Drumbands als paddenstoelen uit de grond, zo ook in Wergea bij “De Kri­ich”. Voor de aanschaf van

trommels werden vanaf 1953 loterijen en dubbeltjesacties georganiseerd. Op 9 mei 1955 gingen de 7 Drumband-leerlingen  officieel van start onder leiding van instructeur Kars. Pas op 8 november dat jaar kwamen de bij Van der Glas in Heerenveen bestelde 7 half diepe trommels aan in ons dorp.

Begin 1956 was instructeur Kars opgevolgd door Meulemans, die een paar maand later werd vervangen door instructeur Herrema uit Grou.

De baten van de oud-papier actie, die dat jaar ging lopen, zouden worden aangewend voor extra nieuwe trom­mels en voor uniformen op langere termijn. Zo nu en dan werden er nieuwe trommels gekocht, het ledental ging lang­zamerhand vooruit van 7 naar ongeveer 15.

Geld voor uniformen was er voor­lopig niet, zodat in 1957 werd besloten voorlopig witte over­hem­den met zwarte strikken te dragen. Er werd enige malen per jaar binnen en buiten Wergea opgetreden. De enige “binnenoptredens” die jaren waren tijdens de jaar­lijkse uitvoeringen in ‘s Lands Welvaren”op de boppeseal bij Hedzer.
Op 22 november 1955 werd er voor het eerst buiten opgetreden voor de actie “Open Doekje” van het “Frysk Orkest” met optoch­ten in Wergea en Warstiens.
Voorste rij:        Hanny Kooistra, Germ de Boer en Mieke Toussaint,
2e rij:                Tineke Toussaint, Fokke v.d. Meulen en Duotsje Terpstra
3e rij:                Piet de Boer,Jan Mud en Eeltsje Sixma
4e rij:                Heerco van Os (grote trom) 
(Tekst: Nerus Goinga, eerder verschenen in De Havensbank, april 2019)